+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

KVALITÉ 

Sundplast är sedan 1995 certifierat enligt ISO 9001 och sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Detta är ett resultat av ett långsiktigt och aktivt engagemang både från personal samt företagsledningens sida.

Målet för Sundplast är att endast marknadsföra och leverera produkter av sådan kvalitet att de till fullo överensstämmer med specificerade och avtalade villkor samtidigt som produkternas miljöbelastning skall minimeras.

Våra kunder förväntar sig att vi ska leverera kvalitetsprodukter till rätt pris och på utsatt tid. Det gör vi idag genom att enbart använda oss av kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Men bra kan alltid bli bättre och vi arbetar därför kontinuerligt för att förbättra våra rutiner för kvalitetssäkring. Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande arbete.

MILJÖ 

Sundplast arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet och vi tar hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten. Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i vår verksamhet och därför arbetar vi ständigt med att hitta nya miljöanpassade produkter med ett minimum av miljöpåverkan. Genom att erbjuda ett brett sortiment av miljövänliga produkter vill vi också inspirera våra kunder att agera med miljöns bästa i åtanke.

Vi erbjuder ett brett sortiment med miljövänliga produkter och för samtidigt en dialog med både kunder och leverantörer för att öka miljötänkandet

Vi ställer samma kvar på våra leverantörer som på oss själva. Därför väljer vi i största möjliga utsträckning att arbeta med leverantörer som har dokumenterade miljösystem och som arbetar med miljöcertifierade produkter. Vi för en dialog med såväl kunder som leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande. Självklart uppfyller vi alla lagar och förordningar och utbildar kontinuerligt vår personal i dessa.

FTI

Sundplast är anslutet till FTI.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av företag som tillverkar, säljer, fyller och återvinner förpackningar och tidningar. En återvinning som konsumenterna i Sverige startar genom att på FTI:s återvinningsstationer eller på fastighetsnära insamlingsplatser lämna förpackningar och tidningar så att de kan bli material till nya produkter.

Verksamheten bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av vårt avfall kommer till nytta i form av nya resurser

Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Den principiella metod som riksdagen antog 1993 för detta arbete är att lägga miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumenternas slutanvändning.

RoHS

– Restriction of Hazardous Substances

Sundplast följer de restriktioner som föreskrivs i REACH och RoHS.

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals

Reach (EC/1907/2006) är Europeiska gemenskapens förordning om kemikalier och säkerheten vid användning av dessa och är i bruk sedan 2007. REACH är en förordning och därmed direkt tillämplig i alla EU: s medlemsstater. Den behöver inte införas i den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, i en blandning eller en produkt, påverkas av bestämmelserna i Reach. Även om fokus i huvudsak ligger på ämnen finns det också vissa skyldigheter med avseende på produkterna. Eftersom åtagandena beror på vilken roll ett företag har, är det viktigt att avgöra om företaget anses vara en tillverkare, producent, importör eller nedströmsanvändare enligt terminologin i Reach.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances

Direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 2002/95/EG (vanligen kallad Restriction of Hazardous Substances Directive, eller RoHS) antogs i februari 2003 av Europeiska Unionen. RoHS-direktivet trädde i kraft den 1 juli 2006, och måste verkställas och införas i lagstiftningen i varje medlemsstat.

STANDARDER OCH CERTIFIKAT

Sundplasts produkter garanteras av kvalitetscertifieringar som har erhållits i enlighet med de mest rigorösa internationella standarder när det gäller säkerhet. Skapade av plastmaterial av högsta kvalitet i enlighet med gällande miljörelaterade internationella standarder.

Vi arbetar i nära samarbete med branschfolk och hjälper dem att utveckla sina produkter, samt se till att de produkter som tillverkas är relevanta för marknadens behov. Våra kunder ställer höga krav på kvalitet och användarvänlighet. Därför förbättrar vi aktivt vårt befintliga utbud samtidigt som vi investerar i utvecklingen av nya produkter.

Standarder:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 23907 Europa

BS 7320 Storbritannien

NFX 30-500 Frankrike

NFX 30-505 Frankrike

TRBA 250 – Tyskland

Regelverk och förordningar:

Reach

RoHS

ADR Europa

KONTAKTA OSS

Telefon
+46 42-38 39 00
Fax:
+46 42-38 39 09 
E-mailmailbox@sundplast.se

Sundplast
Stenbrovägen 46
253 68 Helsingborg,
Sverige

Sundplast  Deutschland
Wasgaustr. 34
76870 Kandel,

Tyskland

Copyright AB Sundplast, 2024. Alla rättigheter reserverade. 

+46 42-38 39 00           mailbox@sundplast.se